Rozlyn would make a good Savita Bhabhi, says Kirtu Creator